Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định

Bộ số Lần về Tỉ lệ
83 5 Lần 5.56%
60 4 Lần 4.44%
31 3 Lần 3.33%
41 3 Lần 3.33%
65 3 Lần 3.33%
79 3 Lần 3.33%
06 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Định đến 18/04/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
83 5 Lần Không tăng
60 4 Lần Không tăng
31 3 Lần Tăng 3
41 3 Lần Không tăng
65 3 Lần Không tăng
79 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 5 Không tăng
33 5 Không tăng
83 5 Giảm 1
93 5 Tăng 1
97 5 Tăng 1
20 4 Không tăng
31 4 Tăng 3
35 4 Không tăng
40 4 Không tăng
41 4 Giảm 1
50 4 Không tăng
60 4 Không tăng
65 4 Không tăng
78 4 Không tăng
92 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
33 10 Giảm 1
40 10 Không tăng
87 10 Không tăng
10 9 Không tăng
11 9 Tăng 1
20 9 Không tăng
29 9 Tăng 1
83 9 Không tăng
93 9 Tăng 1
09 8 Không tăng
25 8 Tăng 1
35 8 Không tăng
38 8 Không tăng
41 8 Không tăng
50 8 Không tăng
61 8 Không tăng
64 8 Không tăng
92 8 Không tăng
97 8 Tăng 1
98 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 12: 2 Kỳ
  • 40: 2 Kỳ
  • 79: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
8 Lần Giảm 1
0
Không tăng 27 Lần
18 Lần Tăng 2
1
Tăng 1 16 Lần
22 Lần Giảm 1
2
Giảm 1 16 Lần
25 Lần Tăng 3
3
Giảm 1 23 Lần
18 Lần Giảm 1
4
Tăng 1 14 Lần
16 Lần Giảm 2
5
Tăng 1 17 Lần
18 Lần Giảm 1
6
Giảm 2 16 Lần
13 Lần Tăng 1
7
Tăng 1 16 Lần
16 Lần Không tăng
8
Giảm 1 20 Lần
26 Lần Không tăng
9
Tăng 1 15 Lần