Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Định

Bộ số Lần về Tỉ lệ
52 4 Lần 4.44%
42 3 Lần 3.33%
48 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
56 3 Lần 3.33%
84 3 Lần 3.33%
05 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Định đến 21/09/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
52 4 Lần Không tăng
42 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Tăng 1
56 3 Lần Tăng 1
84 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
52 6 Không tăng
48 5 Tăng 1
56 5 Tăng 1
80 5 Không tăng
96 5 Không tăng
02 4 Không tăng
62 4 Tăng 1
73 4 Không tăng
86 4 Tăng 1
89 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
96 13 Không tăng
23 12 Không tăng
34 10 Tăng 1
48 10 Không tăng
51 10 Không tăng
45 9 Tăng 1
52 9 Không tăng
79 9 Không tăng
00 8 Không tăng
06 8 Giảm 1
39 8 Không tăng
40 8 Tăng 1
56 8 Tăng 1
62 8 Tăng 2
67 8 Không tăng
68 8 Không tăng
70 8 Giảm 2
71 8 Không tăng
73 8 Không tăng
80 8 Không tăng
89 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 54: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Định trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
22 Lần Không tăng
0
Không tăng 20 Lần
11 Lần Giảm 1
1
Giảm 2 17 Lần
12 Lần Giảm 3
2
Tăng 1 24 Lần
13 Lần Không tăng
3
Không tăng 15 Lần
20 Lần Tăng 2
4
Không tăng 14 Lần
23 Lần Tăng 1
5
Giảm 2 17 Lần
18 Lần Tăng 1
6
Tăng 1 23 Lần
21 Lần Giảm 1
7
Không tăng 13 Lần
23 Lần Không tăng
8
Tăng 1 17 Lần
17 Lần Tăng 1
9
Tăng 1 20 Lần